Kapat

Sosyal Medya ve Eğitim

Bu çalışmanın amacı; günümüzde insanlar tarafından değişik amaçlarla oldukça yaygın bir kullanılan sosyal medyanın eğitsel açıdan kullanılabilirliğini araştırmaktır.

Sosyal medya insanların bilgi, fikir, fotoğraf ya da video oluşturma, paylaşma ve takas etmelerine olanak sağlayan kitlesel bir platformdur. Sosyal paylaşım forumlar ve mikro-bloglar gibi çeşitli sosyal medya çeşitleri bulunmaktadır. Teknoloji sayesinde insanların büyük çoğunluğu sosyal medyayı çeşitli amaçlarda kullanmaktadırlar, bu yüzden böylesine geniş çaplı kitlelere ulaşabilen bir aracın eğitimde de kullanılması kaçınılmazdır.  İnsanlar kendilerini geliştirmeye teşvik edilmediklerinde, yerinde sayacak ve hayatlarını eskimiş yöntem ve bilgilerle devam ettireceklerdir. İnsanlar gelişmiş imkânları kullanmaya teşvik edilmelidir. Bu noktada verilen eğitimin kalitesini artırmak için sosyal medya kullanılmalıdır.  Fakat öncelikle sosyal medyayı nasıl etkili bir şekilde kullanacakları öğretilmelidir. Sonrasında ise sosyal medya bir öğrenme aracı olarak eğitimde kullanılabilir.

Eğitimde Sosyal Medya Kullanımının Muhtemel Olumlu Etkileri

Üniversite öğrencilerinin sosyal medya kullanmadaki motivasyonlarını araştırmak amacıyla bir çalışma düzenlenmiştir. 1326 öğrenciye anket yapılmıştır. Araştırma ekibi katılımcıların sosyal medya kullanım amaçlarını açıklayıcı nitelikte üç soru sordular. Katılımcıların %99 u sosyal medya kullandıklarını ve %58 i sosyal medyayı biriyle görüşmek amacıyla kullandıklarını söylediler. Daha sonra sosyal medyayı neden kullandıkları soruldu. Genel manada birkaç amaç vardır. Bunlar: eğlence, kişisel fayda ve bilgi arama. Sosyal medyayı eğlence amacıyla kullanan öğrenciler, en çok boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla kullandıklarını belirttiler. Kişisel fayda amaçlı kullananlar genellikle gruplara katılmaktan ve başkalarının sorunlarını dinleme sorularına cevap vermekten hoşlandıkları için sosyal medyayı kullandıklarını belirttiler.  Bilgi arama amacı ile sosyal medyayı kullananlar, araştırma ve ödev için bedava bilgi elde etmek ve dünyada ve ülkede neler olup bittiğini öğrenmek amacıyla kullandıklarını söylediler.  Sosyal medya kullanan öğrenciler sosyal medyanın kolay, ucuz/bedava ve diğer iletişim araçlarına göre daha hızlı olduğu için kullandıkları ve çoğunluk olarak eğlence ve bilgi arama amacıyla kullandıkları sonucu bu araştırılmadan çıkarılmıştır.[1]

Teknoloji çağında doğmuş ve yetişmiş öğrenciler büyük olasılıkla sosyal medyayı öğrenme için faydalı bir araç olarak göreceklerdir. Eğitim tabanlı yapılan bir çalışmada 84 lise ve 113 üniversite öğrencisi yer almıştır. Lise öğrencilerinin %95 i ve üniversite öğrencilerinin %99 u Facebook ve Flickr kullandıklarını söylemişlerdir. Bu öğrenciler sosyal medyayı bir eğitim ve öğrenme amacı gördüklerini ve sosyal medyanın kendilerine gelecekte kendileriyle kariyer açısından iyi ilişkiler kurabilecekleri arkadaşlarıyla tanışma ve iletişimi sürdürmesine yardım ettiğine inanmaktadırlar.[2]

Araştırmacılara göre öğretmenler sosyal medyanın daha ucuz ve daha kolay bir öğrenme aracı olduğuna inanmaktadırlar. Birçok eğitimci videoların çevrim içi sözlük ve ansiklopedilerin değerli bir öğrenme aracı olduğunu vurgulamışlardır. Ayrıca sosyal medyanın proje geliştirme kabiliyetlerini artırdığını söylemişlerdir. Yapılan bir başka ankette katılan eğitimcilerin yarıdan fazlası sosyal medyayı öğrenme amacı olarak kullanıyor. Sonuçla göre eğitmen sosyal medyayı kullanmada öğrencilere göre öğrenmeye karşı daha olumlu bir tutuma sahip.[3] Ayrıca birçok araştırmaya göre sosyal medyanın eğitim aracı olarak kullanılmasına karşı olan ya da tarafsız yaklaşan eğitimcilerin sayısı da azımsanmayacak kadar fazla. Bunlardan bazıları sosyal medya hakkında yeterince bilgiye sahip değil ve nasıl kullanacaklarını bilmiyorlar. Bazıları ise sosyal medyanın eğitimde kullanmak için yeterince resmi ve güvenilir olmadığını düşünmektedirler. Sosyal medya ile ilgili başka bir problem ise internet gerektiriyor olması. Kampüs içerisinde fakülte tarafından internet sağlanabilir fakat kampüs dışı hayatta bazı öğrenciler problem yaşayabilir.

 

Eğitimde sosyal medya kullanımı öğrenci memnuniyeti ve öğrenme sonuçlarında pozitif bir etkiye sahiptir. Derslerde sosyal medya kullanan farklı alanlardan 168 fakülte üyesi arasında 8 soruluk bir anket düzenlenmiştir. Katılımcıların sosyal medya kullanım oranları birbirine yakındır. Bazı orta yaşlı ve yaşlı fakülte üyeleri öğrenim kalitesini artırmak için sosyal medyaya uyum sağlamışlardır, fakat bazıları ise kendi öğretim metotlarını tatmin edici gördükleri için sosyal medyayı asla kullanmayacaklarını ifade etmiştir. Anket sonuçları akademisyenlerin eğitimde sosyal medya kullanımı hakkındaki kararlarında dış baskı, öngörülen fayda/risk ve teknoloji ile uyumluluk etkili olmuştur. Sonuçlara göre; sosyal medya hem öğrenci memnuniyetini hem de öğrenmeyi olumlu yönde etkilemiştir.[4] Öğrenciler arasında yapılan başka bir deneyde ise öğrenciler ve öğretmenler arasında Facebook üzerinden iletişim ve bilgi paylaşımı yapılması sağlanmıştır. Bu şekilde öğrencilere öğretmenleri ile ders dışı saatlerde iletişim kurma olanağı verilmiştir. Dönem sonunda ise öğrencilerin bu uygulama hakkındaki fikirleri sorulmuştur. Öğrenciler bu uygulamaya oldukça faydalı bulduklarını ve bu uygulama sayesinde öğretmenler durumları hakkında yeterli değerlendirme aldıklarını söylemişlerdir. Ayrıca, ödevler hakkında faydalı bilgiyi elde edebildiklerini belirtmişlerdir. Fakat bu çalışmada, öğretmenlerin özel ve sosyal hayatı ile ilgili meseleler ele alınmamıştır.[5]

Eğitimde Sosyal Medya Kullanımının Muhtemel Olumsuz Etkileri

Birçok alandan eğitmenler sosyal medyanın eğitim de kullanılmasına farklı açılardan olumsuz yaklaşmışlardır. Bu durum Paul A. Tess’ in  “ Sosyal Medyanın Yüksek Eğitimdeki Rolü” başlıklı çalışmasında söyle geçmektedir:

“Fakülte üyeleri sosyal medyayı farklı olarak benimserler. İlk olarak farklı uygulama tercihleri vardır. İkinci olarak benimseme yaşa göre değişir. Ne kadar genç olurlarsa o kadar çabuk sosyal medya araçlarını benimserler. Üçüncü olarak da fakültenin sosyal medyayı benimsemesi disipline göre değişir. Uygulamalı ve sosyal bilimler sosyal medyayı daha çok kullanırken matematik ve bilgisayar bilimleri daha az kullanır.”[6]

            Teknoloji çağında yaşamaktayız ve artık sokakta dolaşırken bile insanlar cep telefonları ile meşgul olmaktadırlar. Bu durum özellikle gençlerin yüz yüze iletişimde gün geçtikçe sıkıntı yaşamasına sebep olmaktadır. Öğrencilerin en azından eğitim alırken bir ekranın önünde olmaktan ziyade,  insanlarla iç içe olması,  iletişim kurması gerekmektedir. Günümüzde sosyal medya üzerinde yapılan yazışmalarda, dilin kuralları, yapısı ve kelimelerin doğru ve tam kullanımı fazlasıyla ihlal edilmektedir. Ayrıca öğrenciler yazı yazarken artık fazlasıyla bilgisayar tarafından yapılan dil denetimlerine güvenmektedir. Bunları göz önünde bulundurduğumuzda sosyal medyanın dil üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olduğunu görüyoruz. Eğitimin böyle bir duruma katkıda bulunmaktan ziyade dilin ilerlemesi, gelişmesi ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlamalıdır. Sosyal medyanın öğrencilerin dikkatini dağıttığı ve başarıyı olumsuz etkilediği görülmüştür. Bunlara ilave olarak öğrenciler bilgiye oldukça kolay ulaşmakta ve bu bilginin edinilmesini olumsuz etkilemektedirler.  Bu durum öğrenciyi araştırmaya ve çalışmaya değil tembelliğe itmektedir. [7]

Sonuç

Hızla gelişen teknoloji ile birlikte sosyal medya hayatımızın her yerine girmektedir. Artık büyük küçük herkesin elinde akıllı telefonlar ve tabletler görmekteyiz. Birçok insan bu cihazlarda büyük oranda sosyal medya ile meşgul olmaktadırlar. Facebook, Twitter, Instagram ve Whatsapp en yaygın ve en kolay ulaşılabilir sosyal medya siteleridir veya uygulamalarıdır. İnsanların birbiri ile hızlı kolay ve ucuz bir şekilde iletişim kurmasını sağlaya sosyal medya şüphesiz eğitimde de önemli bir yer edinmeye başlamıştır. Yukarıda bahsettiğim birçok anket ve çalışmalarda hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin sosyal medyanın eğitimdeki kullanımı ve yeri hakkında bir takım bilgiler sunmaktadır. Sosyal medyanın eğitimde özellikle öğrenciler açısından oldukça fayda sağladığını söyleyebiliriz. Bu duruma yukarıda bahsettiğim anket deney ve çalışmalardan farklı olarak içinde bulunduğumuz üniversite ortamından bizzat yaşadığımız ve kullandığımız bir örnek vermek istiyorum: Whatsapp grupları. Akıllı telefonların vazgeçilmez uygulaması haline gelen Whatsapp bireylerin birbiri ile iletişim kurmasının yanında gruplar vasıtasıyla geniş kitlelere ulaşabildiği için öğrencilerin ders bölüm veya okul hakkında bilgi alışverişinde bulunabilmesine olanak sağlayan önemli bir sosyal medya aracıdır. İlk ders veya ilk haftalardan sonra öğrencilerin neredeyse tamamının katıldığı Whatsapp grupları kurulmaktadır. Bu gruplar sadece bir ders için olabilir ya da tüm bölümün katıldığı bir grup olabilir. Bu gruplarda ders ve okul hakkında birçok bilgi paylaşılmaktadır. Ödevlerle ilgili sorular, derslerde işlenen ve anlaşılmayan konular gibi. Kaçınılmaz bir şekilde hayatımıza girmiş olan sosyal medya eğitimde de oldukça işlevsel bir araç olarak kullanılabilir. Hızlı, kolay ve ucuz bir iletişim aracı olan sosyal medya geniş kitlelere ulaşabilmesi yönüyle eğitim hayatında da öğrencilere ve öğretmenlere büyük kolaylıklar sağlayabilir. Bütün bu özelliklerine rağmen, sosyal medyanın eğitime olabilecek olumsuz etkileri de göz ardı edilmemesi gereken bir durum. Olumsuz etkileri eğitim ve bilinçli kullanım ile en aza indirilebilir. Sağladığı ve sağlayacağı faydalar, göz önünde bulundurulduğunda doğru, kontrollü ve bilinçli kullanım ile sosyal medya eğitimde oldukça etkili bir araç haline gelebilir. Bunun için ilkokul yıllarından itibaren öğrencilere sosyal medyayı nasıl etkili ve doğru bir şekilde kullanabilecekleri öğretilmeli ve bu konuda bilinçli bir nesil yetiştirilmelidir. Doğru ve Bilinçli olarak yetişmiş bir neslin sosyal medyayı her alanda faydalı olacak şekilde kullanması oldukça muhtemeldir.

Bibliyografya

Al-Menayes, Jamal J. «Motivations for Using Social Media: An Exploratory Factor Analysis.» International Journal of Psychological Studies (2015): 43. <http://www.ccsenet.org/journal/index.php/ijps/article/view/41177>.

Brabazon, Tara. «Learning to Leisure? When social media becomes educational media.» (tarih yok). 31 Aralık 2015. <http://researchoutput.csu.edu.au/R/?func=dbin-jump-full&object_id=62871&local_base=GEN01-CSU01>.

Cao, Yingxia, Haya Ajjan ve Paul Hong. «Using social media applications for educational outcomes in college teaching: A structural equation analysis.» British Journal of Educational Technology 44.4 (2013): 581-593. 31 Aralık 2015. <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/bjet.12066/abstract>.

Lu, Mei-Yan, Richard E. Newman ve Michael T. Miller. «Connecting Secondary and Postsecondary Student Social Media Skills.» Educational Leadership and Administration: Teaching and Program Development 25 (2014): 54-64. 31 Aralık 2015. <http://eric.ed.gov/?id=EJ1028872>.

Riman, Tarek. The effect of Social Media on Education | Pros and Cons. tarih yok. 31 Aralık 2015. <http://www.seomworld.com/2013/09/the-effect-of-social-media-on-education.html#.VoRc5xWLTIV>.

Settle, Quisto, ve diğerleri. «Social Media in Education: The Relationship between Past Use and Current Perceptions.» Journal of Agricultural Education 53.3 (2012): 137-153. 31 Aralık 2015. <http://eric.ed.gov/?id=EJ995122>.

Tess, Paul A. «The role of social media in higher education classes (real and virtual) – A literature review.» Computers in Human Behavior 29.5 (2013): A60–A68. 31 Aralık 2015.

The 10 Best and Worst Ways Social Media Impacts Education. tarih yok. 31 Aralık 2015. <The 10 Best and Worst Ways Social Media Impacts Education>.

VanDoorn, George ve Antoinette Eklund. «Face to Facebook.» Journal of University Teaching & Learning Practice 10.1 (2013). 31 Aralık 2015. <http://ro.uow.edu.au/jutlp/vol10/iss1/6>.

 

[1]Al-Menayes, Jamal J. «Motivations for Using Social Media: An Exploratory Factor Analysis.» International Journal of Psychological Studies (2015): 43. <http://www.ccsenet.org/journal/index.php/ijps/article/view/41177>.

[2]Mei-Yan, Lu. Richard E. Newman, ve Michael T. Miller. «Connecting Secondary and Postsecondary Student Social Media Skills.» Educational Leadership and Administration: Teaching and Program Development 25 (2014): 54-64. 31 Aralık 2015. <http://eric.ed.gov/?id=EJ1028872>.

[3] Quisto, Settle. Ricky Telg, Lauri M. Baker, Tracy Irani, Emily Rhoades, ve Tracy Rutherford. «Social Media in Education: The Relationship between Past Use and Current Perceptions.» Journal of Agricultural Education 53.3 (2012): 137-153. 31 Aralık 2015. <http://eric.ed.gov/?id=EJ995122>.

[4] Cao, Yingxia, Haya Ajjan, ve Paul Hong. «Using social media applications for educational outcomes in college teaching: A structural equation analysis.» British Journal of Educational Technology 44.4 (2013): 581-593. 31 Aralık 2015. <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/bjet.12066/abstract>.

[5] George VanDoorn,  ve Antoinette Eklund. «Face to Facebook.» Journal of University Teaching & Learning Practice 10.1 (2013). 31 Aralık 2015. <http://ro.uow.edu.au/jutlp/vol10/iss1/6>.

[6]Paul A, Tess. «The role of social media in higher education classes (real and virtual) – A literature review.» Computers in Human Behavior 29.5 (2013): A60–A68. 31 Aralık 2015.

[7] The 10 Best and Worst Ways Social Media Impacts Education. tarih yok. 31 Aralık 2015. <he 10 Best and Worst Ways Social Media Impacts Education>.

Tarek, Riman. The effect of Social Media on Education | Pros and Cons. tarih yok. 31 Aralık 2015. <http://www.seomworld.com/2013/09/the-effect-of-social-media-on-education.html#.VoRc5xWLTIV>.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir