Kapat

Seviye Sınıfı Oluşturmak Faydalı Mı?

Eğitimde gruplandırma, grubun ihtiyaçlarına uygun olan öğretim sağlamak amacıyla sınıfta yetenek ve performanslarına göre öğrencilerin gruplara ayrılmasıdır.[1] Bu uygulamanın türleri vardır. Birinci tür sınıf içi gruplandırma, bu yöntem farklı yeteneklere sahip öğrencilerin seviyelerine göre gruplandırılarak sınıf ortamında gruplar oluşturulmasıdır. Her grup başarı düzeyi için uygun olan eğitimi alır. Bazen özel eğitim vermek amacıyla birkaç öğrencinin sınıftan çıkarılması şeklinde de yapılabilir. Sınıftan çıkarılan öğrenciler akranlarından daha düşük seviyede olanlar ya da üstün başarılı olanlar olabilir. Diğer bir gruplandırma çeşidi ise sınıflar arası gruplandırma. Adında da anlaşılacağı gibi farklı yetenekteki öğrencilerin farklı sınıflarda uygun eğitim vermek amcayla bir araya getirilmesidir. Bu uygulamanın tarihçesi ile ilgili olarak ise Ahmet Eskicumalı şöyle söylemektedir:

“Öğrencilerin seviyelerine göre gruplandırılarak, “seçkinler”, “normal” ve “normal “in altındaki öğrencilerden farklı bir eğitim verilmesinin tarihinin çok eskilere dayanmasına rağmen (örneğin, Eski Roma’da ve Yunanistan’da Seçkinlerin Eğitimi, Osmanlı’da Enderun Mektebi) bu uygulamanın ilk örneklerini modern okul ve ölçme sistemlerinin ortaya çıkmaya başladığı 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başlangıcından itibaren görmekteyiz. Özellikle 1920’li yılların başlarından itibaren birçok ilköğretim ve orta öğretim okulları öğrencilerini “zeki”, “normal” ve “yavaş öğrenenler” seklindeki seviyelere ayırarak gruplandırmaya ve her gruba mezuniyetlerinden sonra üniversiteye ve mesleğe yönelik olarak farklı programlar sunmaya başlamışlardır.”[2]

Öğrencilerin yetenek ve başarılana göre gruplandırılması eğitimde tartışmalı olan konularından biridir. Bu konu hakkında birçok makale yazılmış ve birçok araştırma yapılmıştır. Bu nedenle, eğitim alanında, iki grup vardır; birincisi seviyeye göre gruplama öğrenci için faydalıdır ve onların başarıları üzerinde olumlu etkisi vardır ve ikinci grup ise bunun aksini savunur. Seviyeye göre gruplama yönteminin uygulanmasından yana olanlar bu yöntemin öğretmene ders içeriğini ve vereceği eğitimin düzeyini her gruba göre ayarlamasına olanak sağladığını ve böylece seviyesine uygun eğitim alan öğrencinin başarılı olmasına

katkıda bulunduğunu vurgular. Örneğin, düşük başarılı öğrencilerin konu veya ödevi anlamaması için tekrar ve takviyeye ihtiyaç duyabilir fakat başarılı öğrencilerin buna ihtiyacı yoktur, daha ileri düzeyde bir eğitime ihtiyacı vardır. Seviye gruplama sayesinde bu ihtiyaçlara uygun olarak eğitim verebilir. Diğer tarafta ise bu yöntem karşıtları, bu yöntemin öğrencinin başarısına katkıda bulunmadığını, düşük seviyedeki öğrencilerin düşük düzeyde verilen eğitim yüzünden ilerleyemediklerini söylerler. Ayrıca, bu yöntemin yüksek ve düşük düzeydeki öğrenciler arasındaki başarı farkını genişlettiğini savunurlar.[1]

Seviye gruplama yaklaşımı hakkında birçok araştırma yapılmıştır ve bu araştırmalar hem olumlu hem de olumsuz sonuçlar ortaya çıkarmıştır. Çalışmaların sonucu gruplara göre farklı sonuçlar çıkarmıştır, fakat büyük oranda sadece üst seviyedeki öğrenciler seviye gruplama yönteminden fayda görmüşlerdir.

Seviye Gruplarının Avantajlarını ve Olumlu Etkilerini Gösteren Çalışmalar

Öğrencilerin seviyelerine göre gruplara ayrılarak eğitim verilmesi bir takım avantajlara sahiptir. Bu avantajlar gruplara göre farklılık göstermektedir. Robert E. Slavin tarafından 1986 yılında, gruplama yönteminin farklı çeşitleri hakkında bir ilkokulda çalışma yapılmıştır. Bu araştırmanın sonuçları gruplama yöntemlerinden bazıları öğrencilerin başarısı üzerinde olumlu etkiye yol açtığını göstermiştir. Bu araştırma beş grup planı üstüne odaklanır:

 1. Öğrenciler çoğu zamanda karışık sınıflarda kalmalı ve sadece belli konularda gruplandırılmalıdır. Öğrenciler kendilerini karışık sınıfa ait hissetmelidir.
 2. Gruplama planları belli konular öğretilirken öğrenci çeşitliliğini azaltmalı ve belli düzeydeki öğrenciler bu konu öğretilirken sınıf ortamında bulunmalıdır.
 3. Gruplama planları esnek olmalı ve öğrenci başarıları sıklıkla değerlendirilmelidir. İlk gruplamadan sonra, gruplama planları grup değişikliğine kolaylıkla olanak sağlamalıdır.
 4. Öğretmenler verecekleri eğitimin seviyesini her grubun seviyesine göre ayarlamalıdır.
 5. Sınıf içi gruplamada her gruptaki öğrenci sayısı az olmalı ve öğretmene her gruba yeterince eğitim verme olanağı sağlamalıdır.[2]

Robert E. Slavin önceki çalışmasını gözden geçirip tekrar yayınladığı çalışmada önce seviye gruplama yönteminin avantajları ve dezavantajlarını sıralamıştır. Seviyeye göre gruplama yönteminin avantajları:

 1. Öğrencinin yetenek ve başarısına göre ilerlemesini sağlar.
 2. Grupların ihtiyacına göre bir eğitim tekniği benimsenmesini sağlar.
 3. Başarısızlıkları azaltır.
 4. Üst seviyedeki öğrencilerin düşük düzeydeki öğrencilerin katılımı yüzünden sıkılmasını engeller ve ilgisini ve odağını sürdürmesine olanak sağlar.
 5. Düşük düzeydeki öğrenciler utanma ya da mahcup olma riski olmadığı için derse daha çok katılılar.
 6. Öğrenmeyi kolaylaştırır.
 7. Düşük düzeydeki öğrencilere bireysel eğitim almayı mümkün kılar.[1]

İranlı öğrencilerin İngilizce başarısını araştıran bir çalışma, gruplara ayrılan ve karma eğitim alan öğrencilerin dönem sonundaki başarılarını incelemiştir. Buna göre gruplara ayrılmış öğrenciler dönem sonundaki sınavlarda karma olarak eğitim almış öğrencilerden daha başarılı olmuşlarıdır.[2] 15 makale, konferans ve raporları inceleyen meta-analiz çalışması, sınıf içi gruplandırmanın öğrencinin okuma başarısını olumlu bir şekilde etkilediğini göstermiştir.[3]

 1. Seviye Gruplarının Dezavantajlarını ve Olumsuz/Nötr Etkilerini Gösteren Çalışmalar

Robert E. Slavin seviyeye göre gruplama yönteminin dezavantajlarını şöyle sıralamıştır:

 1. Düşük düzeydeki öğrenciler onları cesaretlendirmek ve teşvik etmek için üst seviyedeki öğrencilerin varlığına ihtiyaç duyarlar.
 2. Düşük düzeydeki öğrenciler etiketleme yüzünden cesaret ve özgüvenlerini kaybederler.
 3. Öğretmen farklı seviyedeki gruplar için eğitimin seviyeyi ayarlayamayabilir ya da buna zaman bulamayabilir.
 4. Öğretmen düşük sevideki gruplara soğuk olabilir.
 5. Daha sonra ise Slavin, dört maddede seviyeye göre gruplama yaklaşımının pozitif bir etkisinin olmadığını açıklar.
  1. Sınıflar arası gruplama planı, standart testlerin sonucuna göre lise düzeyi öğrencilerin başarısı üzerinde çok az bir etkisi vardır ya da hiçbir etkisi yoktur.
  2. Farklı türdeki gruplama yöntemleri eşit derecede etkisizdir.
  3. Gruplama yöntemi tüm alanlar için eşit derecede etkisizdir. Buna harici olarak sosyal bilimlerde negatif bir etkiye sahiptir.
  4. Öğrencileri aynı ders için farklı gruplara ayırmanın düşük, orta ve yüksek yetenekteki öğrenciler üzerinde ne olumlu ne de olumsuz bir etkiye sahiptir.[1]

  Seviyeye göre gruplandırma ve öğrencilerin matematik başarısını inceleyen başka bir araştırmanın sonuçları gruplandırılarak ve karma eğitim almış iki farklı grup arasında hiçbir istatiksel farkın olmadığını göstermiştir. Araştırma ekibinin topladığı bilgiler iki grup arasında kayda değer bir fark olmadığını göstermiştir.[2] Başka bir araştırma gruplama yöntemini uygulayan 52 okulda yaptığı araştırma sonucunda, gruplama yöntemini sadece üst düzeydeki öğrencilerde kayda değer bir başarı olduğunu, orta ve alt düzeyler için gruplama yönteminin hiçbir fark yaratmadığını çıkarmıştır.[3] Başka bir çalışma ise düşük düzeyde eğitim alan öğrencilerin yüksek düzeyde eğitim olan öğrencilerle karşılaştırıldığında daha rahatsız edici bir ortamda eğitim aldığı görülmüştür. Öğrencilerin okuma başarısı karşılaştırıldığında alt düzeydeki öğrencilerin daha az başarılı oldukları gözlemlenmiştir.[4] Bir sınıfta ya da okulda yapılacak gruplandırma sonucunda öğrenciler bu gruplandırmanın farkında ve bilincinde olacaklardır. Bu gruplar normalin üstü, normal ve normalin altında diye derecelendirilecekler ve geri gruptaki öğrencide bir aşağılık duygusu gelişecektir. Öğrenci olumsuz psikolojik duygular içerisine girecektir. Başarısızlığının farkına varan öğrenci güven kaybına uğrayacak ve zamanla güvensizlik duygusuna kapılacaktır. Sonuç olarak okuldan soğuyacak, uyumsuzluklar doğacak ve eğitimini velisinin isteğine göre yapacaktır. Gruplandırma yöntemi ayrıca öğretmeni de zor durumda bırakabilir, öğretmen zaman zaman grupların seviyesine göre vereceği eğitimi ayarlamakta zorluk çekebilir. Her grup için farklı materyalleri ayarlamakta güçlük çekebilir. Zaman yetersizliğinden dolayı zor durumda kalabilir. Öğrenci ve öğretmene ek olarak veliler de gruplamadan dolayı çocuklarına yapıştırılan etiketten rahatsız olabilir ve öğrenciyi sürekli baskı altına alarak başarılı olması için uğraşabilir, fakat bu baskı öğrenciye fayda sağlamayabilir.

  Sonuç

  Seviyeye göre gruplandırma 20. yüzyıl boyunca devam eden bir tartışma konusu olmuştur. Eğitimde öğretimin verimliliğini ve etkililiğini arttırmak amacıyla öğrenciler seviyelerine göre farklı programlara ya da gruplara ayrılmışlardır. Ancak, araştırma sonuçlarına göre öğrenciler seviyelerine göre farklı seviye gruplarına ayrıldıklarında ve onlara ayni program uygulandığında öğrenci başarılarında çok kayda değer fark yaratmadığı görülmüştür. Genel olarak üst seviyedeki öğrencilerin başarılarında artış görülmüştür. Fakat üst seviyedeki öğrencilerim aksine, alt düzeydeki öğrenciler bu gruplamadan ya hiçbir fayda görmemiştir ya da olumsuz bir şekilde etkilenmişlerdir. Düşük seviyedeki öğrenciler etiketlenmenin etkisiyle olumsuz duygulara kapılabilmekte, güven ve cesaret kaybına uğrayabilmektedir. Bu duruma bir takım faktöreler sebep olmaktadır. “Bu düşük düzeydeki grupların öğretim yetersizliklerinden kaynaklanmaktadır. Birçok düşük seviye grubunda dersler ilgi çekici değildir. Öğretim materyalleri eksiktir. Öğrencilerin performans standartları ve öğretmenlerin beklentileri düşüktür. Dersler, birçok disiplin problemleri yüzünden aksamalara uğramaktadır.” [1]Alt düzeyde bulunan öğrenciler yavaş öğrenen diye etiketlenmekte ve bu etiketleme öğrencinin duygusal ve psikolojik durumunu bozmaktadır. Düşük düzeydeki öğrencilerin öğrenmesi yavaşlamakta ve kötüye gitmektedir. Bu öğrencilerin fırsat eşitliği hakkını elinden almaktır. Bu demokrasi ve eşitliğe aykırı bir durumdur.

  Bunların yanında gruplama yönteminin sağladığı faydalar da göz önünde bulundurulmalıdır. Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Sınavı’nı geçemeyen öğrencileri hazırlık sınıflarına ayırırken bir seviye belirleme sınavına tabi tutmaktadır. Bu sınav sonucunda öğrenciler seviyelerine göre “advanced, intermediate, preintermediate ve beginner” olmak üzere sınıflara ayırır. Öğrencilere dönem boyunca seviyelerine göre eğitim verilir. Dönem ortasında ve sonundaki yeterlilik sınavlarında öğrencilerin birçoğu bu sınavlardan geçerek bölüme başlamaktadır. Bu uygulama da bir seviyeye göre gruplama yöntemidir ve başarılı sonuçlar ortaya koymaktadır. Elbette bu konuda bir araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır.

  Yararlanılan Kaynaklar

  “Ability Grouping |Education.com.”http://www.education.com/reference/article/ability-grouping/ Web. 5 Nisan 2016.

  Eder, Donna. “Ability Grouping as a Self-Fulfilling Prophecy: A Micro-Analysis of Teacher-Student Interaction.” Sociology of Education Cilt 54. Sayı 3. 1981: Sayfa 151–162. JSTOR. Web.

  Eskicumalı, Ahmet. “Okul Bilgisinin Dağıtılması ve Eğitimde Gruplama.”Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Sayı 29 (2002): Sayfa 47-68

  Hallinan, Maureen T., and Aage B. Sorensen. “The Formation and Stability of Instructional Groups.” American Sociological Review Cilt 48.Sayı 6 1983: Sayfa 838–851. JSTOR. Web.

  “Is Ability Grouping the Way to Go—Or Should It Go Away?” http://www.educationworld.com/a_admin/admin/admin009.shtml Web. 5 Nisan 2016.

  Kerckhoff, Alan C. “Effects of Ability Grouping in British Secondary Schools.” American Sociological Review  Cilt 51.Sayı 6 1986: Sayfa 842–858. JSTOR.

  Khazaeenezhad, Bahareh, Hossein Barati, ve Mehdi Jafarzade. “Ability Grouping as a Way towards More Academic Success in Teaching EFL – A Case of Iranian Undergraduates.” English Language Teaching. Cilt 5.Sayı 7 2012: CrossRef.

  Kulik, Chen-Lin C., ve  James A. Kulik. “Effects of Ability Grouping on Secondary School Students: A Meta-Analysis of Evaluation Findings.” American Educational Research Journal. Cilt 19. Sayı 3 1982: Sayfa 415–428. aer.sagepub.com.

  Puzio, Kelly, and Glenn Colby. The Effects of within Class Grouping on Reading Achievement: A Meta-Analytic Synthesis. Society for Research on Educational Effectiveness, 2010. ERIC. Web. 5 Nisan. 2016.

  Slavin, Robert E. “Ability Grouping and Student Achievement in Elementary Schools: A Best-Evidence Synthesis. Report No. 1.” (1986): n. pag. eric.ed.gov. Web. 5Nisan 2016.

  —. “Achievement Effects of Ability Grouping in Secondary Schools: A Best-Evidence Synthesis.” Review of Educational Research 60.3 (1990): 471–499. rer.sagepub.com. Web. 5 Nisan 2016.

  Thomas, Emily, and Jay Feng. Effects of Ability Grouping on Math Achievement of Third Grade Students. 2014. ERIC. Web. 3 Mayıs 2016.

Referanslar:

 

 

[1] Ahmet Eskicumalı, “Okul Bilgisinin Dağıtılması ve Eğitimde Gruplama, “Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, Sayı 29, (2002): Sayfa 47-68

[1] Robert E. Slavin, Achievement Effects of Ability Grouping in Secondary Schools:A Best-Evidence Synthesis, Review of Educational Research, 60(3), 1990,471–499

[2] Emiliy Thomas ve Jay Feng, Effects of Ability Grouping on Math Achievement of Third Grade Students,2014

http://eric.ed.gov/?q=The+Effects+of+Ability+Grouping.&ft=on&id=ED547636

[3] Chen-Lin C. Kulik, ve James A. Kulik, “Effects of Ability Grouping on Secondary School Students: A Meta-Analysis of Evaluation Findings.” American Educational Research Journal, Cilt 19, Sayı 3, 1982: Sayfa 415–428, aer.sagepub.com.

[4] Donna Eder,“Ability Grouping as a Self-Fulfilling Prophecy: A Micro-Analysis of Teacher-Student Interaction.” Sociology of Education Cilt 54, Sayı 3, 1981, Sayfa 151–162, JSTOR, Web

[1] Robert E. Slavin, Achievement Effects of Ability Grouping in Secondary Schools:A Best-Evidence Synthesis. Review of Educational Research, 60(3), 1990, 471–499.

[2] Bahareh Khazaeenezhad ve diğerleri, “Ability Grouping as a Way towards More Academic Success in Teaching EFL – A Case of Iranian Undergraduates.” English Language Teaching, Cilt 5,Sayı 7 2012, CrossRef.

[3] Kelly Puzio ve Glenn Colby, The Effects of within Class Grouping on Reading Achievement: A Meta-Analytic Synthesis,  Society for Research on Educational Effectiveness, 2010, ERIC

[1] Research Spotlight on Academic Ability Grouping. (n.d.). Retrieved January 12, 2016, http://www.nea.org//tools/16899.htm

[2] Robert E. Slavin, “Ability Grouping and Student Achievement in Elementary Schools: A Best-Evidence Synthesis”, Rapor no 1, 1986

[1] “Ability Grouping |Education.com.”http://www.education.com/reference/article/ability-grouping/ Web. 5 Nisan 2016.

[2] Ahmet Eskicumalı, “Okul Bilgisinin Dağıtılması ve Eğitimde Gruplama, “Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, Sayı 29, (2002): Sayfa 47-68

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir